• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab 2010

536.163 kr. til bidragsmodtagere

I denne pjece bringes det ureviderede resultat for regnskabsåret 2010. Heraf fremgår det, der i alt blev indsamlet 354.774 kr. (inkl. bidrag øremærket til administration). Herudover er der et afkast af arv på 188.000 kr., således at den samlede indtægt udgør 533.774 kr. Vi har i alt udbetalt 536.163 kr. til vore bidragsmodtagere. Resultatopgørelsen med bilag vil nu blive overdraget til vores revisor Benny Schmidt-Rasmussen, og når revisionen er tilendebragt vil regnskabet blive gjort tilgængeligt for vore støtter og læsere på vores hjemmesidewww.vincentgrupperne.dk

Som følge af vore nye procedurer for tildeling af støtte, er vi i færd med at anmode alle vore bidragsmodtagere om at fremsende en årsrapport for 2010. Disse årsrapporter skal give bestyrelsen et samlet overblik over anvendelsen af vores støtte. Endvidere har vi besluttet, at der skal indgås formelle projekt-kontrakter baseret på en projektansøgning. Det vil give os bedre mulighed for at støtte specifikke aftalte formål.

Der er fortsat stort behov for hjælp, og vi håber, De vil fortsætte Deres støtte til Sankt Vincent Gruppernes arbejde med større eller mindre bidrag, således at vi kan fortsætte hjælpen til vore bidragsmodtagere. Det er muligt at “øremærke” sit støttebeløb til et bestemt projekt. Det skal blot anføres på girokortet eller bemærkes ved bankoverførsler. Vi kan love, at Deres støtte går ubeskåret til bidragsmodtagerne.

Bestyrelsen