• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde lørdag den 25. maj 2019

Lørdag den 25. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde. Der informeres nærmere om mødet via e-mail, på vores hjemmeside og på Facebook. Der vil blive mulighed for at deltage via Skype.

På mødet er der følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering om planlagte aktiviteter
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Pastoralrådet udpeger et bestyrelsesmedlem for 2 år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

I anledning af 60-års jubilæet indledes mødet med en kort orientering om SVGs start og aktiviteter de første år.

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. Alle medlemmer og bidragsydere er velkommen til at deltage. I henhold til de nye vedtægter, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, stemmeberettiget.

NB! Jævnfør bestemmelserne skal forslag der ønskes behandlet på årsmødet samt medlemmer der ønsker opstilling til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 15. april.

På årsmødet i 2018 blev Stig Gelslev og Melissa Loldrup og valgt for en periode af 2 år. På valg her i 2019 vil være: Poul Skallerup, Knud Kluge og Per Skallerup. Det gælder ligeledes Erik Bubandt og Birgitte le Févre, der begge er suppleanter. Herudover udpeger pastoralrådet en repræsentant for to år.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2019. Kontingent for 2020 skal vedtages.