• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Generalforsamling lørdag den 25. maj 2022 kl. 14

Lørdag den 25. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen ved kirken i Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer og bidragsydere er velkomne til at deltage. I henhold til vedtægterne, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, stemmeberettiget.

NB! Jævnfør bestemmelserne skal forslag der ønskes behandlet på årsmødet samt medlemmer der ønsker opstilling til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 11. maj.

På valg her i 2024 er: Kassereren (Stig Gelslev), Bestyrelsesmedlemmerne Caroline Loldrup og Hans Pedersen.  Også de to suppleanter, Bo Johansson og Melissa Loldrup, er på valg.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2024. Kontingent for 2025 skal vedtages.