• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Generalforsamling i Sankt Vincent Grupperne

Med nogle måneders forsinkelse på grund af covid-19 fik vi afholdt vores generalforsamling lørdag den 19. september.

Generalforsamlingen blev indledt med en kort orientering om foreningens nye projekt i Venezuela.

Organisationen til hjælp til børn med kræft fra Carabobo (forkortet FUNDANICA) er en velgørende organisation, der blev oprettet i byen Valencia i Venezuela i 1995. FUNDANICAs primære formål er at tilbyde målgruppen diagnostiske undersøgelser og økonomisk støtte til at kunne betale for behandling (f.eks. kemoterapi eller stråleterapi).

Selve generalforsamlingen forløb i god ro og orden, med Christian Guldager som dirigent.

Formanden gennemgik beretningen fra bestyrelsen, og kunne oplyse, at der i 2019 er udbetalt kr. 829.898 til projekterne.

Kassereren fremlagde hovedtallene i det reviderede regnskab, som blev godkendt. Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt.

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingentet pga. stigning i de administrative omkostninger (afgift til indsamlingsnævnet og revision) blev trukket tilbage, da Maria-Leonore Christensen tilbød at dække omkostningerne til revision, der hidtil er blevet sponseret af KursusLex. Det årlige kontingent er derfor fortsat kr. 50.

Stig Gelslev (kasserer), Melissa Loldrup og Bo Johansson blev genvalgt til bestyrelsen.

Mette Gade blev genvalgt som suppleant. Flemming Kurdahl blev valgt ind som ny suppleant.

Referat og beretning kan læses på hjemmesiden http://www.vincentgrupperne.dk/generalforsamlinger/