• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde i Herlev 19. september

Sankt Vincent Gruppernes årsmøde i maj blev aflyst på grund af corona-epidemien. Det afholdes i stedet lørdag den 19. september kl. 14.00 i menighedssalen ved kirken i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisor

10.Eventuelt

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. Alle medlemmer og bidragydere er velkommen til at deltage. I henhold til de nye vedtægter, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, stemmeberettiget.

På årsmødet i 2019 blev Poul Skallerup, Knud Kluge og Per Skallerup valgt for en periode af 2 år. På valg her i 2020 er: Kasseren (Stig Gelslev), Melissa Loldrup og Bo Johansson. Suppleant Mette Gade er på valg; Suppleant Birgitte le Févre ønsker ikke at fortsætte som suppleant og er derfor ikke på valg.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2020. Kontingent for 2021 skal vedtages. På grund af stigende omkostninger foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse til 100 kr.

Tilmelding til årsmødet skal ske til stig@vincentgrupperne.dk