• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde lørdag den 23. maj

Lørdag den 23. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen ved kirken i Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. Alle medlemmer og bidragsydere er velkommen til at deltage. I henhold til de nye vedtægter, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, stemmeberettiget.

NB! Jævnfør bestemmelserne skal forslag der ønskes behandlet på årsmødet samt medlemmer der ønsker opstilling til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 13. april.

På årsmødet i 2019 blev Poul Skallerup, Knud Kluge og Per Skallerup valgt for en periode af 2 år. På valg her i 2020 er: Kasseren (Stig Gelslev), Melissa Loldrup og Bo Johansson. Også de to suppleanter, Mette Gade og Birgitte le Févre, er på valg.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2020. Kontingent for 2021 skal vedtages.