• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Rapport fra generalforsamlingen

Lørdag den 20. maj afholdt Sankt Vincent Grupperne sin årlige generalforsamling i menighedssalen i Vor Fru Kirke, Herlev.

Christian Guldager blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt efter vedtægterne, og at materialet var rundsendt til tiden. Christian fik generalforsamlingen gennemført i henhold til dagsordenen.

Uddrag fra beretningen

I beretningen fra bestyrelsen informerede formanden om foreningens aktiviteter i 2022.

De samlede indtægter i 2022 blev 1.130.862 kroner heraf 56.179 kr. til markedsføring og administration. Heraf er de 498.475 kr. bidrag fra fonde, ordenssamfund og menigheder.

Der blev udbetalt i alt kr. 1.176.003 til projekterne. Vores aftalte forpligtelser til de løbende projekter (ultimo 2022) er nu på ca. kr. 900.000 pr. år.

I 2022 var der i alt 464 bidragydere. Heraf er de 154 tilmeldt betalingsservice (PBS).

Pjecen bliver hvert kvartal distribueret til alle menigheder. 500 individuelle medlemmer ønsker at modtage den i trykt udgave, medens 91 ønsker den sendt via e-mail.

Regnskab og budget

Kassereren fremviste hovedtallene i det reviderede regnskab, som blev godkendt.

I budgettet for 2023 forventes indtægter på kr. 1.257.000 og forventede udgifter på kr. 1.067.000, og et kontingent på kr. 50 for 2024, der også blev godkendt.

Planlagte aktiviteter

Formanden oplyste, at foreningens faste aktiviteter er defineret i en fundraising-plan og en kommunikationsplan, som revideres hvert år. Vi tilstræber fremover at inkludere skype/zoom møder i det omfang, det er fysisk muligt med vore projekter. I 2023 vil vi bl.a. fokusere på om det er muligt at etablere et langsigtet samarbejde med DUK (Danmarks Unge Katolikker). Vi ønsker også at få frivillige hjælpere til udvalgte opgaver i bestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes bestyrelsesmøder ca. hver 6. uge (hvert andet møde på Skype) for at sikre bedre planlægning og opfølgning af foreningens aktiviteter.

Valg af bestyrelse og revisor

Pastoralrådet har udpeget Sr. Hildegard som Pastoralrådets repræsentant for de næste to år.

Poul Skallerup blev genvalgt som formand og Per Skallerup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Mette Gade blev valgt som bestyrelsesmedlem. De to suppleanter Melissa Loldrup og Bo Johansson blev begge genvalgt. John-Erik Stig Hansen blev valgt som ny suppleant.

På bestyrelsens anbefaling blev revisionsfirmaet RedMark genvalgt.

Information om projekt i Guatemala

Jakob Egeris Thorsen der er SVG repræsentant for projektet i Guatamala og som deltog via Skype, informerede om projektet. Her arbejder Dominikanersøstrene med hjælp til fattige og udsatte kvinder i et voldeligt og fattigt kvarter i Guatemala City (Colonia El Limón, zone 18). Søstrene sørger for boliger til 12-16 teenagepiger, der får mulighed for at modtage en gymnasial uddannelse. Jakob oplyste, at han får mulighed for at besøge projektet denne sommer.