• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 19. juni 2021

Kære medlem,

Lørdag den 19. juni kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Før generalforsamlingen starter, vil der være orientering om ét af vore projekter.

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer og bidragydere er velkomne til at deltage.

I henhold til vore vedtægter, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen, stemmeberettiget.

NB! Jævnfør bestemmelserne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt medlemmer der ønsker opstilling til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 5. juni.

På årsmødet i 2020 blev Stig Gelslev, Melissa Loldrup og Bo Johansson valgt for en periode af 2 år.

På valg her i 2021er: Poul Skallerup, Knud Kluge og Per Skallerup. Suppleanterne Mette Gade og Flemming Kurdahl er også på valg.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2021. Kontingent for 2022 skal vedtages. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 50 kr.

Af hensyn til corona afstand og forplejning bedes du give os besked senest lørdag den 12. juni, hvis du deltager. Send venligst din tilmelding til stig@vincentgrupperne.dk.

Vi vil tilstræbe at gøre det muligt at deltage i generalforsamlingen via Skype eller lignende. Hvis du ønsker dette skal vi også have besked senest 12. juni.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Poul Skallerup