• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 kl. 14

Lørdag den 7. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen ved kirken i Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer og bidragsydere er velkomne til at deltage. I henhold til vedtægterne, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, stemmeberettiget.

NB. Jævnfør bestemmelserne skal forslag der ønskes behandlet på årsmødet samt medlemmer der ønsker opstilling til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 13. april.

På årsmødet i 2021 blev Poul Skallerup, Knud Kluge og Per Skallerup valgt for en periode af 2 år. Søster Hildegard blev af pastoralrådet indstillet for en 2-årig periode. På valg her i 2022 er: Kassereren (Stig Gelslev), Melissa Loldrup og Bo Johansson. Også de to suppleanter, Mette Gade og Hans Pedersen, er på valg.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2022. Kontingent for 2023 skal vedtages.