• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlem,

Lørdag den 20. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen i Vor Fru Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer og bidragsydere er velkomne til at deltage. I henhold til vedtægterne, er alle medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen, stemmeberettiget.

I henhold til vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt medlemmer der ønsker opstilling til valg til bestyrelsen være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 6. maj.

På valg her i 2023 er: Formanden (Poul Skallerup), Bestyrelsesmedlemmerne Per Skallerup og Mette Gade (der er konstitueret). Også de to suppleanter, Bo Johansson og Melissa Loldrup, er på valg. Pastoralrådet har udpeget Sr. Hildegard som Pastoralrådets repræsentant for en 2-årig periode.

Kontingentet på 50 kr., der blev vedtaget sidste år, gælder for 2023. Kontingent for 2024 skal vedtages.
Af hensyn til forplejning bedes du give os besked senest lørdag den 13. maj, hvis du deltager. Send venligst din

tilmelding til stig@vincentgrupperne.dk.
Vi vil tilstræbe at gøre det muligt at deltage i generalforsamlingen via Skype eller lignende. Hvis du ønsker dette skal vi også have besked senest 13. maj.

Venlig hilsen Bestyrelsen Poul Skallerup

Sankt Vincent Grupperne
CVR nummer: 29669287
Bankkonto: Reg. nr. 3667, Konto nr. 0001097164 www.vincentgrupperne.dk